ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Představení MŠ Masarykovy sady

Kapacita naší mateřské školy je 73 dětí, kterou zajišťuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků ve třech homogenních třídách. Formu pedagogické práce s homogenní (stejnorodou) skupinou dětí jsme zvolili s ohledem na specifické podmínky interiéru budovy, s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i s ohledem na výchovně vzdělávací záměry jednotlivých tříd.

1.třída - nejmladší děti, věk 2 - 4 roky, počet dětí na třídě 19

Záměry této cílové skupiny: pozvolná adaptace dětí na prostředí předškolního zařízení, na dodržování režimu dne v MŠ, pravidelné setkávání se svými vrstevníky a vytváření základních sociálních vazeb, volný rozsah spontánní hry jako základu všeho utváření, návyky správné hygieny a sebeobslužných činností,

2.třída - děti středního věku, 3 - 7 let, počet dětí na třídě 27

Záměry této cílové skupiny: vytváření kolektivních vazeb a struktur, pojmové učení s možností seberealizace, dodržování smluvených pravidel, prodlužování řízených činností, upevňování hygienických a sebeobslužných návyků a samostatnosti,

3.třída - nejstarší děti předškolní, 5 - 7 let

Záměry této cílové skupiny: upevňování prosociálních vazeb ve skupině, prožitkové učení s rozsahem srovnávání a hodnocení, podpora logického úsudku, samostatnost v řešení situací a vyvozování závěrů, přirozený a plynulý přechod dětí do základní školy - předškolní příprava.


Vzdělávací programy jednotlivých tříd jsou specifikovány pro danou věkovou skupinu dětí a jsou přizpůsobeny okolnostem skupiny. Posloupnost náročnosti vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy:

1.třída - seznámení

2.třída - prohloubení

3.třída - upevnění  + procvičení a rozšíření

Programovým cílem naší mateřské školy je: doplňovat rodinnou výchovu a naplňování potřeb dítěte a podpora jeho jakéhokoliv učení v nejširším slova smyslu.