ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec


příspěvková organizace
www.zskontesinec.net

Přestavení MŠ

 

Nejstarší budova MŠ v okrajové části Český Těšín, která byla postavena v roce 1923. V minulosti zde působila ZŠ, která byla v roce 2002 zrušena. MŠ Mosty je třída věkově smíšena, s kapacitou 25 dětí, s 2 pedagogickými pracovníky a 1 nepedagogickým pracovníkem. MŠ Mosty se realizuje ve školním vzdělávacím programu Zdravá mateřská škola s prvky polytechnického vzdělávání. Velká zahrada, plna zeleně poskytuje volný pohyb dětem a slouží jako úkryt řadě živočichů a rostlin. Celkové prostředí působí klidnou, venkovskou atmosférou.

Zásady " Zdravé mateřské školy"

Učitelka podporující zdraví, která je hlavním a integrujícím činitelem.

Věkově smíšená skupina, která umožňuje společ

né činnosti a vzájemné dorozumívání. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předš

kolního období pro celý další život.

Uspořádání života a dne, který zabezpečuje  rytmický řád  a umožňují učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí.

Dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný.

Správná výživa zajišťuje růst a vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším a vnitřním vlivům.

Spontánní hra vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte.

Podnětné a hygienické prostředí má významný vliv na pohodu všech, jichž se týká.

Bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole.

Participace a kooperaci rozvíjení stylu řízení na všech zúčastněných.

Partnerské vztahy s rodiči prolínáním vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně na základě vzájemné tolerance.

Začlenění MŠ do života obce svými aktivitami a kvalitou vztahů uvnitř školy i vztahů s rodiči, ovlivňující celkové klima obce.

Elementy polytechnické výchovy

Prohlubování technického myšlení u dětí s důrazem na výklad elementárních technických principů a jejich souvislosti se světem přírody.

Upevňování technických dovednosti u dětí, formou tvořivých, podnětných činnosti a vzbuzovat u nich zájem o technické a manuální činnosti.

Seznamování s technickými stavebnicemi, které přibližují dětem svět techniky a pokusů, zábavnou a nenásilnou formou.

Motto: "HLEDÁME ZPŮSOB, JAK NA TO, NIKOLI DŮVOD PROČ TO NEJDE"